معرفی مرکز

چشم انداز

این مرکز تلاش دارد در طی 3 سال نخست فعالیت خود مرجع علمی پژوهشی کشور و منطقه در حیطه سلامت و صلح گردد. این مرکز اهتمام خواهد نمود همکاري های موثر با مراکز علمی و تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت در عرصه سلامت و صلح را ایجاد نموده و توسعه دهد.  این مرکز برای ارتقای دانش و نگرش آحاد جامعه در کاهش خشونت و توسعه فرهنگ دوستی و صلح اهتمام خواهد کرد.

هدف ایجاد مرکز

رسالت مرکز تحقیقات صلح و سلامت، تولید دانش در موضوع ” سلامت به مثابه پلی برای صلح”، ترویج فرهنگ کاهش خشونت و توسعه گفتمان صلح و دوستی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است.

ویژگی یا خصوصیت بارز اعضا یا مرکز: اعضای مرکز ترکیبی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز و سایر دانشگاه های کشورمی باشند و از همکاری علمی پژوهشگران دانشگاه های سایر کشورها نیز بهره مند می شوند. اساتید و پژوهشگران مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با مرکز تحقیقات صلح و سلامت همکاری خواهند کرد.

برنامه راهبردی مرکز تحقیقات صلح و سلامت
 رسالت (Mission):

رسالت مرکز تحقیقات صلح و  سلامت، تولید  دانش در موضوع ” سلامت به مثابه پلی برای صلح”، ترویج فرهنگ کاهش خشونت و توسعه گفتمان صلح و دوستی در سطح ملی،  منطقه ای و بین المللی است.

چشم انداز (Vision)

این مرکز تلاش دارد در طی 3 سال نخست فعالیت خود  مرجع علمی پژوهشی کشور در حیطه سلامت و صلح گردد.

این مرکز اهتمام خواهد نمود همکاري های  موثر با مراکز علمی و تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت در عرصه سلامت و صلح را ایجاد نموده و توسعه دهد.

این مرکز برای ارتقای دانش و نگرش آحاد جامعه در کاهش خشونت و توسعه فرهنگ دوستی و صلح اهتمام خواهد کرد.

ارزش هاي مرکز(Values)
·          حفظ کرامت انسانی و تأمین منافع ملی
·          کسب دانش به منظور خدمت به خلق و کسب رضاي خالق آفرینش
·          صیانت از منابع ملی در هزینه کرد اعتبارات پژوهشی
·          ارتقای مستمرکیفیت پژوهش
·          دانش محوري و شایسته سالاري، امانت داري، سلامت نگري، خلاقیت و نو آوري، تعهد و پاسخگویی اجتماعی
·          تعالی و تکامل جامعه با رویکرد بهبود سلامت در همه ابعاد
·          مشارکت همه جانبه نخبگان از حوزه هاي پژوهشی علمی، همکاري گروهی برمبناي راهبرد مشترك
اهداف کلان (Goals)
·          ارتقای جایگاه علمی کشور در تولید دانش در موضوع ” سلامت برای صلح” در سطح منطقه ای و بین المللی
·          ایفاي نقش در سیاستگذاري کشور براي برنامه ریزي جهت توسعه دانش و گفتمان سلامت برای صلح
·          افزایش سطح دانش و نگرش متخصصان و فعالان سلامت و سایر اقشار جامعه در موضوع سلامت برای صلح
اهداف اختصاصی
·          افزایش کیفی و کمی تولیدات علمی در موضوع سلامت برای صلح
·          تشکیل کارگروه های پژوهشی با حضور متخصصان رشته های مختلف مرتبط با موضوع سلامت برای صلح
·          تالیف و ترجمه کتب در موضوع سلامت برای صلح متناسب با نیازهای ملی، منطقه ای و بین المللی
·          تعیین و ارائه راهکار های علمی و منطقی براي پیشگیري از خشونت در همه سطوح جامعه
·          برگزاری کنگره ها و نشست های علمی و اجتماعی در راستای اهداف مرکز تحقیقات صلح و سلامت
برنامه ها، استراتژي ها و اهداف عینی پژوهشی
·          تعیین و به روز رسانی نظام مند اولویت هاي پژوهشی مرکز تحقیقات
·          اجراي پروژه های تحقیقاتی در موضوع سلامت برای صلح بر مبنای نیازهای ملی، منطقه ای و بین المللی
·          تدوین  بانک ایده هاي روزآمد به عنوان یکی از ورودي هاي اولویت هاي پژوهشی مرکز تحقیقات صلح و سلامت
·          تدوین  تفاهم نامه با دیگر مراکز  تحقیقاتی مرتبط با موضوع سلامت برای صلح در سطح  ملی و بین المللی
·          برگزاری نشست ها و کنگره های سالیانه ملی، منطقه ای و بین المللی
·          برگزاری کارگاه های سالیانه ملی، منطقه ای و بین المللی
 آموزشی
·          تدوین و تالیف کتب آموزشی در موضوع سلامت برای صلح برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها
·          تدوین و تالیف کتب آموزشی در موضوع سلامت برای صلح برای دانشجویان علوم پزشکی
·          تدوین و تالیف کتب آموزشی در موضوع سلامت برای صلح برای عموم جامعه
·          اجرای کارگاه های آموزشی جهت اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران در موضوع سلامت برای صلح
·          تدوین کوریکولوم آموزشی سلامت برای صلح برای گنجاندن در برنامه های آموزش دانشجویان علوم پزشکی
·          تدوین کوریکولوم فلوشیپ سلامت برای صلح برای متخصصان سلامت در رشته های سلامت جهانی، سیاستگذاری سلامت و
 
 
کارگروه های پژوهشی
  • کارگروه سلامت روان و صلح

  • کارگروه سلامت جهانی و سیاست‌گذاری عمومی و صلح

  • کارگروه مطالعات اجتماعی و صلح

  • کارگروه مطالعات دینی و صلح

  • کارگروه مطالعات اپیدمیولوژیک و صلح

  • کارگروه مطالعات شهرسازی، هنر، معماری و صلح

  • کارگروه آموزش پزشکی و صلح