اولویت‌های پژوهشی

1- آموزش پزشکی، صلح و سلامت

2- مطالعات اپیدمیولوژیک، صلح و سلامت

3- هنر، صلح و سلامت 

4- سلامت روان، صلح و سلامت

5- سلامت جهانی، صلح و سلامت

6- مطالعات اجتماعی، صلح و سلامت

7- مطالعات معماری، شهرسازی، صلح و سلامت

8- مطالعات دینی، صلح و سلامت

 

ترجمان دانش

1- فرم ترجمان دانش

2- گزارش ترجمان دانش طرح‌های مصوب مرکز

3- گزارش ترجمان دانش مطالبات حوزه صلح و سلامت

پروژه‌های در حال اجرا

1- مطالعه روش‌های آموزش صلح از طریق سلامت.

2- مطالعه مرور ساختاریافته مطالعات خشونت در ایران.

 3- مطالعه بار جهانی خشونت در دنیا.

کمیته تحقیقاتی دانشجویی

1- آیین نامه ها و فرم ها

2- اعضا

3-تحقیقات دانشجویی

کارگاه‌های پژوهشی

1- کارگاه‌های پژوهشی داخلی

2-کارگاه‌های پژوهشی خارجی

فرم تماس با بخش پژوهش