دکتر علیرضا صالحی

دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

رئیس مرکز تحقیقات صلح و سلامت

دکتر محمد جعفر محلاتی
رشته: دکترای مطالعات اسلامی و الهیات
رتبه علمی: استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
عضو هیات علمی دانشگاه ابرلین امریکا


دکتر علیرضا صالحی

رشته: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز


دکتر سعید رحیمیان

رشته: دکترای  فلسفه و الهیات اسلامی
رتبه علمی: استاد دانشگاه شیراز


دکتر امیرحسین تکیان

رشته: دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دکتر علی فیروز آبادی

رشته: متخصص اعصاب و روان
رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز


دکتر بابک شمشیری

رشته: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
رتبه علمی: دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر ابراهیم عباسی
رشته: دکترای علوم سیاسی
رتبه علمی: استادیار دانشگاه شیراز 


دکتر حسین مولوی وردنجانی
رشته: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
رتبه علمی: استادیاردانشگاه علوم پزشکی شیراز


دکتر امیرحسین جلالی ندوشن
رشته: دکترای تخصصی روانپزشکی
رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مریم سروش
رشته: دکترای تخصصی جامعه شناسی سلامت
رتبه علمی: استادیار جهاد دانشگاهی شیراز


مهندس همایون خسروی

رشته: کارشناس ارشد مهندسی عمران
رتبه علمی: عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر

دکتر حسین مولوی وردنجانی
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات صلح و سلامت